ประเสริฐชาติ สุชาพร, ไชยชมพู สุรัตน์, and ทองแพง ธนวิน. 2018. “FACTORS INFLUENCING THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 9 (2):333-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/134182.