จันทร์แจ่มใส มณฑล, จักรกรณ์ ณรงค์ศักดิ์, คนทน ศศิธร, หรุ่นเกษม นิษฐา, and บิลไบ สุไม. 2018. “THE RESEARCH INTEGRATION PLAN FOR LOCAL DEVELOPMENT OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 9 (2):1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138292.