เผ่าพันธ์ กุลิสรา, บุตรจันทร์ สุภกฤษ, ตั้งจิตรโสมนัส จิรวัฒน์, ปัดภัย กุสุมา, and จันดาเบ้า วัลภา. 2019. “DEVELOPMENT OF THE EXERCISE PROGRAM TO IMPROVE SELF-EFFICACY AND SELF-CONTROL OF THE ELDERLY. IN PAK KRET DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 10 (1):109-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138494.