นาคลังกา กัลยา, รองทอง ณัฐกานต์, สังฆมาศ คฑาวุฒิ, โถสุวรรณจินดา วงศ์วิภา, โฆษิตพิพัฒน์ อรอนงค์, วิริยะวิทย์ ณัฐนันท์, and จันทร์ควง พัฒนพงษ์. 2018. “THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR LADPRAO CANAL COOPERATIVES COMMUNITY FUND”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 9 (2):120-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/138554.