ลักษณะโภคิน นงลักษณ์. 2019. “PUBLIC POLICY OPERATION ABOUT BUDDHIST MONKS HEALTH PROMOTION IN THE 9TH ECCLESIASTICAL REGION”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 11 (1):296-309. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/219291.