ไทรฟัก พิพัฒน์. 2015. “แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):50-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42013.