ปานพรหม มาโนชญ์. 2015. “คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):65-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42014.