อำนาจกิจเสรี ธัญญ์วาริน. 2015. “คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):79-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42015.