ยินดียม กมลลักษณ์. 2015. “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):106-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42022.