นาเมืองรักษ์ ชยกร, and พลอยชุม สุเชาวน์. 2015. “ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):141-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42036.