กัลปดี วุฒิศักดิ์, ประสิทธิ์ผล วรวิทย์, and ลู่โรจน์เรือง วิสูตร. 2015. “การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):148-58. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037.