ต่วนศิริ สุภาภรณ์, and วรรณเศียร ดิเรก. 2015. “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (1):159-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42038.