โรจน์รุ่งสัตย์ พิมพ์ระวี, ฉิมทัต สุลาวัลย์, ชุ่มจิตต์ จอมขวัญ, and ปัตพี กมลพรรณ. 2015. “การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (2):16-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42044.