แสงศรี สุรางค์รัตน์, เรืองฤทธิ์นำชัย นันทรัตน์, พิริยะเวชากุล โรจนี, and กิตตินรรัตน์ จักรพันธ์. 2015. “ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 4 (2):36-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063.