ขันธิโชติ สมบูรณ์. 2015. “รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดนนทบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (1):45-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42130.