เบ็ญจาธิกุล ฐิตาภา. 2015. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (1):81-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42159.