สายนุ้ย ภิญโญ, สถาพรวจนา ศักดา, and อินทร์รักษ์ ประเสริฐ. 2015. “การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (1):108-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42163.