คลังกรณ์ จรัสพงศ์. 2015. “เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):34-45. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42192.