อินทรประไพ สุวัฒน์. 2015. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):68-81. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42198.