ขันทะสิทธิ์ ธนาณัติ, ดอกไธสง บุญทัน, and ไพรินทร์ บุญเลิศ. 2015. “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):130-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42232.