สายสุวรรณ สุทธินันทน์, ดอกไธสง บุญทัน, and ศรีเหรัญ บุญเรือง. 2015. “ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):141-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42237.