สงวนชม ยงยุทธ, อดิวัฒนสิทธิ จำนงค์, งามสนิท สมาน, and ศรีเหรัญ บุญเรือง. 2015. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):150-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241.