เรืองเวทยาวงศ์ รัญญรัตน์. 2015. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):161-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245.