มุขรักษ์ ทองพูล. 2015. “กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):185-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254.