ฝ่ายเพีย วิภาพร. 2015. “การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 5 (2):195-207. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256.