รื่นสุข ภิญญดา. 2016. “รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):197-209. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306.