ทัพซ้าย นิเทศสุขกิจ. 2016. “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):210-20. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307.