บุญโท สมบูรณ์. 2016. “การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):20-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54588.