เสาธงทอง นรพัชร. 2016. “ประชาธิปไตยแบบไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):89-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589.