วงษ์พาณิทอักษร นันท์นภัส. 2016. “การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):96-103. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54590.