จันทร์ควง พัฒนพงษ์. 2016. “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):116-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54594.