แก้วมณี พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน. 2016. “การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):62-76. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54596.