ปิ่นทองพันธ์ อัญชลี. 2016. “การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):240-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54607.