น้าเจริญ ทัศนีย์. 2016. “การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):250-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54610.