ลิบลับ ไอลดา. 2016. “การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):262-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54613.