ดีละม้าย สมชาย. 2016. “ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):58-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54621.