ทองมี จริยา. 2016. “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):280-85. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650.