ชมผา จุฑามาส. 2016. “รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):162-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54724.