วงศ์ทวีรัตน์ ปริมกนกพัช. 2016. “นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):187-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728.