ธูปกระจ่าง ตรีลุพธ์. 2016. “ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):78-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812.