ดีละม้าย ศักดิ์ชัย. 2016. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):108-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815.