แสงอาวุธ พลกฤต. 2016. “รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):266-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931.