หิรัญคำ ธนิดา. 2016. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):314-22. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939.