สุวรรณเนตร สุเมธ. 2016. “การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (2):342-49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943.