อ่อนปรีดา รัศมี. 2016. “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):135-45. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158.