ณ นคร นัฎชฎารัตน์. 2016. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 6 (1):160-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55356.