ไกรนรา ฝนทิพย์, Punya Lertgrai, and Krittaporn Saengae Saijun. 2017. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):180-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/59396.