เศรษฐโชติสมบัติ ณัฎภัทรศญา. 2017. “ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 8 (1):116-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461.