จันทวรรณ นริศ. 2017. “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7 (1):103-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497.