ณ นคร จักกฤษ. 2017. “มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of Controlling Alcohol Advertisements in Accordance With the Alcohol Control Act B.E. 2551”. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7 (2):39-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802.